HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax 201

2,900,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax 820

2,600,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax 826

2,400,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax A108

105,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax C102

945,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax C102 Flex

790,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax C102 Plus

66,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax dutop Grey

5,500

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Grout C50P

220,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Grout C60

160,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Grout C80

200,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Grout EHS

250,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Latex Eco

330,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Latex HC

175,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Leveling 21

15,400

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Leveling 81

16,500

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Mortar C40

17,600

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Mortar C50

22,000

HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Neomax Ucem F1

110,000