Sikafloor Topping Compound – Hợp chất phủ sàn tự san bằng

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Sikafloor Topping Compound được tạo thành từ hai thành phần:

Thành phần A là dung dịch màu trắng.

Thành phần B bột màu xám.

Tỷ lệ trộn theo tỷ lệ A : B = 4 lít : 25 kg.

Mật độ trung bình sử dụng Sikafloor Topping Compound  là 2.1 kg/ m / mm bề dày