Sikafloor-263 SL HC – Chất kết dính Epoxy đa năng 2 thành phần

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Thành phần A 7.9kg/can

Thành phần B 2.1kg/can

Thành phần A +B Bộ 10 kg

Thành phần A 15.8kg/can

Thành phần B 4.2kg/can

Thành phần A +B Bộ 20 kg